na Wschód

na Zachód 

Transport Zwierząt

PET-TAXI

REgulamin transportu zwierząt

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTU ZWIERZĄT PRZEZ PET-TAXI Europe.

1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi transportu zwierząt mają zastosowanie do każdego rodzaju usług, polegających na transporcie zwierząt, świadczonych przez Pet-Taxi Europe (PTE).

2. PTE zobowiązuje się do dokonywania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, czynności związanych z transportem zwierząt, w zakresie wynikającym ze zlecenia.

3. PTE będzie świadczyła usługi transportu zwierząt w oparciu o niniejsze warunki. W sytuacjach szczególnych, mając na względzie przede wszystkim dobro Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może powierzyć innej osobie wykonanie części a nawet całości zlecenia. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, wszelkie czynności dokonane przez Zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia, pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla Zleceniodawcy. 

Koszty 

4. O ile strony nie uzgodniły inaczej, ceny nie obejmują: podatków, ceł, legalizacji, ubezpieczenia na czas transportu, leczenia zwierzęcia.

Przygotowanie zwierząt do transportu 

5. Zleceniodawca przygotowując zwierzę do transportu jest świadomy, że zwierzę musi być zdrowe, a w czasie transportu będzie przebywało w ograniczonej przestrzeni. Ponadto przygotowuje niezbędną dokumentację potrzebną do transportu: w szczególności paszport zwierzęcia, uwzgledniający wszczepienie microchipa, szczepienie przeciwko wściekliźnie, odrobaczenie.

6. PTE może odmówić transportu zwierząt uznanych za agresywne, w przypadku podjęcia się ich transportu będzie je przewoził w specjalnej klatce.

7. W przypadku transportu psów i kotów, PTE nie zaleca  podawania zwierzętom środków uspokajających. Podanie środków uspokajających może mieć miejsce jedynie na koszt i ryzyko Zleceniodawcy a informacja o użyciu środka uspokajającego powinna być przekazana Zleceniobiorcy.

Dokumenty 

8. Zleceniobiorca, na prośbę Zleceniodawcy, postara się pomóc w uzyskaniu informacji o wymaganych dokumentach w kraju przeznaczenia  z ogólnie dostępnych źródeł informacji tj. stron internetowych władz weterynaryjnych kraju importu. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność tych informacji. Wszelkie wymagania władz kraju docelowego muszą zostać bezwzględnie zweryfikowane przez Zleceniodawcę bezpośrednio z odbiorcą zwierzęcia. Za prawidłowość dostarczonej dokumentacji odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca. 

9. Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia Zleceniobiorcy wszystkich wymaganych dokumentów. Brak wymaganych dokumentów obciąża Zleceniodawcę.

Odpowiedzialność 

10. Wszystkie postępowania i działania będą wykonane na koszt i ryzyko Zleceniodawcy. 

11. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, chyba że Zleceniodawca dowiedzie odpowiedzialności Zleceniobiorcy za działania lub/i zaniechania Zleceniobiorcy.

12. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub utracone korzyści wynikłe ze śmierci zwierzęcia z przyczyn naturalnych lub spowodowanych śmiercią czy zranieniem zwierzęcia będących wynikiem zachowania samego zwierzęcia lub innych zwierząt, w tym takich zachowań jak: kopnięcie, ugryzienie, ubodzenie, przyduszenie. Zleceniobiorca nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub utracone korzyści spowodowane lub wywołane przez usposobienie czy skłonności zwierzęcia. 

13. W odniesieniu do danych szczegółowych dotyczących transportowanych zwierząt ( w tym ich stanu zdrowia) Zleceniobiorca nie działa w charakterze eksperta i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy ani koszty związane z błędną oceną wymienionych przesłanek. 

14. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji przygotowanej przez Zleceniodawcę oraz nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu transportu, odprawy celnej, brak dokumentacji, przestoje, etc. 

15.  Odpowiedzialność Zleceniobiorcy każdorazowo limitowana jest do kwoty  1 000 USD. 

16. Zleceniodawca jest odpowiedzialny wobec Zleceniobiorcy w przypadku powstania szkody z jego winy.

17. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonanie przez Zleceniobiorcę usługi, umowa pozostaje w mocy, jednak obowiązki wynikające ze zlecenia zostają odłożone w czasie, do momentu ustania działania siły wyższej. 

18. Godzina dotarcia zwierzęcia w miejsce docelowe nie jest gwarantowana przez Zleceniobiorcę i jest na bieżąco konsultowana.

Płatność za usługę

19. Zapłata za zlecenie następuje najpóźniej w dniu odbioru zwierzęcia do transportu, chyba że strony ustaliły inaczej. 

20. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy może ulec podwyższeniu jeżeli:- w sposób niezależny od Zleceniobiorcy doszło do zwiększenia kosztów transportu (np. opłaty weterynaryjne, celne, zmiana trasy przejazdu)

21. W przypadku rezygnacji lub rozwiązania umowy/wycofania zlecenia wszelkie roszczenia Zleceniodawcy - w tym przyszłe, są bezzwłocznie i całkowicie anulowane.

22. Zleceniodawca jest zawsze zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę nałożonych przez jakiekolwiek władze. 

23. W przypadku nieuiszczenia przez Zleceniodawcę należności wynikających z obowiązującej między stronami umowy/zlecenia Zleceniobiorca ma prawo zatrzymać transportowane zwierzęta do czasu uiszczenia wyżej wymienionych opłat.

Postanowienia końcowe

24. Niniejszy regulamin stanowi zasady, jakie obowiązują między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, jeżeli w konkretnej umowie indywidualnej/zleceniu strony nie postanowiły inaczej. 

25. W sprawach nieuregulowanych w umowie/zleceniu lub regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego oraz przyjęte w danej działalności zwyczaje.

26. We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem usług przez PTE sądem właściwym jest sąd odpowiedni dla miejsca siedziby PTE, a powyższy kontrakt jest przedmiotem polskiego prawa.

27. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usługi transportu zwierząt obowiązują od dnia 15.06.2015r.